Poctivá advokacie
s přidanou hodnotou

Netvrdíme, že všemu rozumíme.
V mnoha případech vám pomůžeme,
jindy poradíme, kam se obrátit.

Poskytujeme profesionální právní služby v oborech obchodního, občanského,
pracovního, rodinného a insolvenčního práva. Dále se specializujeme na právní
servis v souvislosti s nemovitostmi a správou a vymáháním pohledávek
a právní servis v oblasti přeměn obchodních společností.

Pavel Otipka - advokát

Mgr. Pavel Otipka

Pavel Otipka - advokát

Služby

Zabýváme se všemi následujícími oblastmi práva:

OBČANSKÉ
KORPORAČNÍ
NEMOVITOSTI
PRACOVNÍ
EXEKUČNÍ
INSOLVENČNÍ
RODINNÉ
TRESTNÍ
ODMĚNA

Občanské právo

 

 • vypracovávání a posuzování všech smluvních typů dle občanského zákoníku
 • zastupování v řízeních o nárocích vyplývajících ze smluv dle občanského zákoníku
 • komplexní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek
 • poskytování právní pomoci v otázkách nájmu nemovitostí, bytů a prostor určených k podnikání
 • poskytování právní pomoci v dědickém řízení
 • uplatňování nároků z bezdůvodného obohacení a nároků na náhradu škody
Zpět

Korporační právo

 

 • poskytování právní pomoci při zakládání všech druhů obchodních společností a družstev
 • poskytování právní pomoci při provádění změn v obchodních společnostech a družstvech
 • vypracovávání návrhů pro obchodní rejstřík a zastupování v řízeních vedených u obchodního rejstříku
 • poskytování právní pomoci při rušení obchodních společností a jejich následné likvidaci
 • poskytování právní pomoci při přeměnách obchodních společností (fúze, rozdělení, změny právní formy)
 • poskytování právní pomoci při restrukturalizaci obchodních společností
Zpět

Právo nemovitostí

 

 • poskytování komplexní právní pomoci v oblasti nakládání s nemovitostmi a jejich správou
 • vypracovávání kupních a darovacích smluv
 • vypracovávání zástavních smluv a smluv o zřízení, změně či zániku věcného břemene
 • poskytování právní pomoci v otázkách vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • včetně vypracovávání dohod o vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů
 • poskytování právní pomoci v oblasti vlastnictví bytů jak v osobním vlastnictví, tak i v družstevním vlastnictví
 • zastupování ve všech typech řízení před katastrálním úřadem
Zpět

Pracovní právo

 

 • vypracovávání pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • poskytování právní pomoci při skončení a změnách pracovního poměru
 • uplatňování nároků a zastupování v řízeních o nárocích dle zákoníku práce
Zpět

Exekuční právo

 

 • poskytování právní pomoci v souvislosti s řízením o výkonu rozhodnutí
 • vypracovávání návrhů na provedení výkonu rozhodnutí
 • zastupování v exekučním řízení
Zpět

Insolvenční právo

 

 • poskytování právní pomoci v souvislosti s insolvenčním řízením, a to jak věřitelům, tak i dlužníkům
 • vypracovávání insolvenčních návrhů, a to jak věřitelských, tak i dlužnických
 • vypracovávání přihlášek pohledávek k insolvenčnímu řízení
 • vypracovávání žalob souvisejících s insolvenčním řízením (incidenční a excindační žaloby)
 • zastupování v insolvenčním řízení
Zpět

Rodinné právo

 

 • poskytování právní pomoci v rozvodovém řízení, vypracovávání žalob na rozvod manželství
 • zastupování v řízeních o rozvodu manželství
 • vypracovávání dohod o vypořádání společného jmění manželů
 • poskytování právní pomoci v otázkách výživného
 • poskytování právní pomoci v řízeních o výkonu rodičovské odpovědnosti
Zpět

Trestní právo

 

 • poskytování právní pomoci v trestním řízení
 • obhajoba ve všech stadiích trestního řízení
 • zastupování poškozených ve všech stadiích trestního řízení
Zpět

Odměna

 

Odměna smluvní

Výše odměny nebo způsob jejího určení, se sjednává smluvně. Ujednání o smluvní odměně je pak buď součástí smlouvy o poskytování právních služeb, nebo je sjednáno samostatně ad hoc pro každý případ.

Takto lze odměnu sjednat jako odměnu jednorázovou (jednorázová částka bez ohledu na náročnost časovou a složitost věci), odměnu časovou (cena za časové jednotky) a paušální (použije se při dlouhodobém zastupování klienta, zejména podnikatelů).

 

Odměna mimosmluvní

Není-li odměna dohodnuta jako odměna smluvní je klientovi účtována odměna mimosmluvní určená podle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o advokátním tarifu.

Ve všech případech přísluší advokátovi vedle nároku na odměnu též nárok na náhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovné apod.) a na náhradu za promeškaný čas, a to za podmínek a ve výši stanovené buď smluvně, nebo dle shora uvedené vyhlášky.

Odměna i hotové výdaje podléhají DPH ve výši 21%, a tato daň bude připočítána k odměně.

 

Platební podmínky

Platební podmínky jsou dány vzájemnou dohodou advokáta a klienta před poskytnutím právní služby, a to formou:

 • faktury mající náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Na požádání klienta bude k faktuře přiložen přehled poskytnutých právních služeb včetně jejich časové náročnosti. Přehled bude obsahovat alespoň časové vymezení poskytnutých právních služeb a jejich krátký popis. Splatnost faktury je 15 dní ode dne jejího doručení, nebude-li dohodnuto jinak;
 • hotovostní platby s vydáním příjmového pokladního dokladu (maximálně však do částky 270.000,- Kč).

 

Odměna za poskytnutí právních služeb bude klientovi účtována v českých korunách, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

 

Odstoupení od smlouvy

Klient je dle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu.

Zpět
Pavel Otipka

O nás

Mgr. Pavel Otipka absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně,
kterou zakončil v roce 1998 státní magisterskou zkouškou. V letech 1998 až 2001
vykonával praxi advokátního koncipienta, kterou zakončil v roce 2001 úspěšným
vykonáním advokátní zkoušky a od 1.11.2001 byl pod číslem 09195 zapsán
do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou v Praze.

V současné době Mgr. Pavel Otipka vykonává funkci zástupce regionálního představitele České advokátní komory pro Severní Moravu.VÍCE O NÁS

Reference

Mezi naše klienty patří:

ABC Audit
ABC Taxes
Betochem
EBG Plastic
Elvac
ING corporation, s.r.o.
Invent Medical Group, s.r.o.
K.B.K. fire
Kavamat
Klikni a cestuj
Obaly Adamec a.s.
OOO Grafické studio
Peugeot Artcom Group
Polansky
Seco
Zahrady RR

Kontakt

Potřebujete poradit? Jste v nesnázích?
Neváhejte nás kontaktovat!

Poštovní 1794/17
702 00 Moravská Ostrava
596 117 710
advokat@otipka.cz

Mgr. Pavel Otipka
advokát
advokat@otipka.cz
596 117 710

Mgr. Šárka Boráňová
trvale spolupracující advokát
boranova@otipka.cz
733 612 427

Bc. Lenka Golková
asistentka
golkova@otipka.cz
603 466 111